Tư liệu

Nhật ký trong tù

Nhật ký trong tù Ngày 13-8-1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, với danh nghĩa là người đại diện của Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)
Xem tiếp