Soạn bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của Nguyễn Đình Chiểu 1. Hoàn cảnh ra đời, được viết theo yêu cầu của Đỗ Quang đế, tế những