16 Tháng 4 2013 ... Nguyễn Đình Chiểu yêu tổ quốc mình bằng tình yêu máu thịt, ... Xa hun đúc nên nhịêt huyết giúp họ xông ra giữa chiến trường “ làm cho mã tà ma ní ... nổ” nào đâu còn những hình ảnh “tráng sĩ dưới nguyệt mài gươm” hào hùng, ... Ngưoiừ anh hùng trong văn thơ của ông hành dodọng không chỉ vì hai chữ ...