Ba cống hiến của Các Mac

Ba cống hiến của Các Mac

Ba cống hiến của Các Mac

1. Bố cục:
– Phần 1: Đoạn 1, 2: Thông báo sự qua đời của CacMac, một sự tổn thất lớn của nhân loại.
– Phần 2: Đoạn 2,4,5,6: Đánh giá những cống hiến vĩ đại của CacMac
– Phần 3: Đoạn 7,8. Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử của CacMac

2. Đóng góp to lớn của CacMac.
– Mac đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.
– Mac phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của ý thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
– Mac là một nhà khoa học nhưng đó không phải là điều c hủ yếu ở Mac “Mác là một nhà cách mạng”. Vì vậy cống hiến vĩ đại nhất của Mac là ông đã vận dụng những khoa học lí luận vào thực tiễn.

3. Nghệ thuật so sánh tăng tiến.
– So sánh tương đồng
+ “Đec uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.
+ Mac tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.
– So sánh tăng tiến: Không chỉ có thế thôi Mác còn phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác. “Mác là một nhà cách mạng”.
– Kết quả: Mac được so sánh với đỉnh cao cùng thời : So sánh với bậc vĩ người, với phát minh nổi tiếng, không phải cũng làm được. Vậy mác còn vượt qua đỉnh cao ấy.
– Nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mac và sự kính trọng tiếc thương của Ăng – Ghen và nhân loại trước sự ra đi của ông.

4. Thái độ của Ăng – ghen
– Kính trọng và tiếc thương vô hạn. Mác qua đời là một sự mất mát lớn của nhân loại. Con người ấy ra đi để lại “tổn thất không bao giờ lường hết”, “để lại” nỗi trống vắng, “hàng triệu người”, tôn kính, yêu mến và khóc thương ông.