Tiểu sử về tác giả Nguyễn Mỹ

Tiểu sử về tác giả Nguyễn Mỹ

Tiểu sử về tác giả Nguyễn Mỹ

• Nguyễn Mỹ sinh ngày 21 tháng 2 nàm 1935, tại thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
16 tuổi vào bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Nam Trung Bộ.
Năm 1954, tập kết ra Bắc, công tác ở đoàn Văn Công Tây Nguyên.
Học lớp báo chí của Trường Tuyên huấn Trung ương rồi về công tác ở nhà xuất bản Phổ thông.
Năm 1968, ông trở lại chiến trường miền Nam, phóng viên báo Cờ giải phóng Trung Trung Bộ, thuộc Ban Tuyên Truyền Văn nghệ khu V.
Hi sinh ngày 16 tháng 5 năm 197 l ở huyện Trà My, Quảng Nam.

Tác phẩm chọn lọc

— Trận Quán cau (bút ký, 1954)
– Sắc cầu vông (thơ, in chung với Nguyễn Trọng Định, 1980)
– Thơ Nguyễn Mỹ (thơ, 1993)