Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm tất cả kỉ cương uy quyền chính lệnh của quốc gia, trong đó tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của 6 bộ đều đầy đủ. Nghĩa là luật chi phối mọi sinh họat gia đình, xã hội của con người. Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây từ vua quan, dân đều phải tôn trọng pháp luật, sống theo pháp luật.
2. Tác giả chủ trương, qua quan dân phải có thái độ tôn trọng pháp luật, sống theo pháp luật để giữ đạo công bằng.
3. Theo Nguyễn Trường Tộ, nho học truyền thống không tôn trọng pháp luật. Sách nho chỉ nói suông trên giấy không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng ai được thưởng. Bởi vậy mà xưa nay cũng chống chẳng ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm.
4. Tác giả quan niệm đạo đức và pháp luật và một “trái luật là tội”, “giữ đúng luật là đức” mọi quyền đều là đạo đức.
5. Trong xã hội đương thời, Nho học đang rất phổ biến và được tôn trọng, trang trọng việc Khổng Tử và các khái niệm đạo đức văn chương khác với nghệ thuật biện luận trong các đoạn trích có tác dụng phát triển thuyết phục đối với người đọc.