Hoàn cảnh ra đời Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Hoàn cảnh ra đời Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Đề bài:

  • Hoàn cảnh ra đời Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Bài làm:

Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) không chỉ là nhà cách mạng lớn của nước ta trong thế kỷ XX mà còn là một nhà giáo tâm huyết và một nhà lý luận văn hóa nghệ thuật. Trong vai trò của một người lãnh đạo Đảng và Nhà nước ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến mặt trận văn hóa văn nghệ ở nước ta. Không chỉ đưa ra những ý kiến có ý nghĩa chỉ đạo đường lối phát triển của nền văn nghệ mới, Phạm Văn Đồng còn có nhiều bài viết sâu sắc mới mẻ đầy hào hứng về tếng Việt về các danh nhân văn hóa Việt Nam như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh. Trong đó có bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. Bài viết ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt.

nguyen-dinh-chieu-ngoi-sao-sang-trong-van-nghe-cua-dan-toc

Năm 1963 đất nước bị tạm thời chia làm hai miền: Miền Bắc tiến vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc cho nhân dân Miền Nam chống đế quốc và tay sai. Từ năm 1954-1959 đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm triển khai chính sách tố cộng lê máy chém đi khắp nơi. Trong những ngày tháng đen tối đau thương đó, nhân dân miền Nam vùng dậy đấu tranh anh dũng kiên cường. Trong những năm tháng này chúng ta cũng có những sự kiện văn hóa: Kỉ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (3/7/1888 – 3/7/1963), nhà thơ, nhà giáo, nhà yêu nước của nhân dân Nam Bộ thành công.
Cố Thủ tướng viết bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ in trong tạp chí Văn học tháng 7/1963 để ca ngợi nhà thơ mù yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, để từ đó biểu dương tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cổ vũ nhân dân đứng lên chống Mĩ và tai sai để giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước.

“Đời sống, sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng” nêu cao địa vị và tác dụng của văn học nghệ thuật, nêu cao sứ mạng của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.