Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Đề bài:

  • Hãy trình bày ngắn gọn quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh.

Bài làm:

Hồ Chính Minh đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học có giá trị thuộc nhiều thể loại. Người am hiểu quy luật và đặc trưng của văn nghệ. Điều đó trước hết được thể hiện trực tiếp trong hệ thóng quan điểm văn học của Người.

ho-chi-minh-quan-diem-sang-tac

Người coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Trong bài ” Cảm tưởng đọc Thiên gia thi“, Người quan niệm nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận:

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong
(Hồ Chí Minh)

Về sau trong “Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951”, Bác cũng khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Về nội dung, Người căn dặn phải ” miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn hiện thực phong phú của đời sống và phải giữ tình cảm chân thật”. Và ” nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc” và phải có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Về nghệ thuật, Hồ Chí Minh đề cao sự sáng tạo của người nghệ sĩ, Người nhắc nhở “chớ gò bó họ vào khuôn, làm mất vẻ sáng tạo”. Người cũng quan niệm văn chương cần có hình thức giản dị, ngôn từ chọn lọc, tránh lối viết cầu kì, xa lạ, nặng nề. Văn chương phải có tính dân tộc, phát huy cốt cách dân tộc.

Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn tự đặt các câu hỏi:

“Viết cho ai?”(Đối tượng)
“Viết để làm gì?”(Mục đích)
“Viết cái gì?”(Nội dung)
“Viết như thế nào?”(Hình thức)

Vì thế những tác phẩm của Người chẳng những có tư tưởng sâu sắc, nội dung thiết thực mà còn có hình thức nghệ thuật sinh động, đa dạng.

Hồ Chí Minh đã có hệ thống quan điểm sáng tác tiến bộ, vừa đảm bảo tính nghệ thuật của văn chương, vừa gắn văn chương với đời sống nhân dân, dân tộc. Quan điểm sáng tác của Người đã trở thành định hướng sáng tác cho các văn nghệ sĩ nước ta, và góp phần không nhỏ vào việc thực hiện những nhiệm vụ của thời đại, đất nước.