Em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân?

Em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân?

Em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân?

Lời nói cá nhân là sản phẩm của mỗi người cụ thể khi sử dụng ngôn ngữ chung làm công cụ giao tiếp. Mỗi cá nhân đều vận dụng ngôn ngữ chung để tạo lập nên các văn bản nói và viết dùng để giao tiếp.

Thông qua lời nói cá nhân, với những dấu ấn cá nhân của từng con người khi nói và viết sẽ góp phần làm phong phú ngôn ngữ chung, thúc đẩy ngôn ngữ chung phát triển.