Bài thơ Bốn vịt – bốn cò

Bài thơ Bốn vịt – bốn cò

Bài thơ Bốn vịt – bốn cò

Nhà ông có bốn vịt giời
Ngày vui nó rủ nó bơi về nhà
Con thì mua bánh mua quà
Con xách chai rượu ấm trà về chơi
Con đóng gạo nếp đồ xôi
Con vào chợ mới mua đôi gà giò
Nhà ông phúc thật là to
Số trời đưa đến một lô vịt giời

Nhà ông có bốn con cò
Niềm vui thì ít nỗi lo thì nhiều
Một con lêu lổng sớm chiều
Một con nghiện hút bao điều rủi ro
Một con nằm ở hỏa lò
Một con thua bạc đêm mò túi tôi
Nhiều cò khổ lắm ông ơi !
Ước gì được bốn vịt giời như ông …