Bài thơ Chiều tối của Nguyễn Hồ

Bài thơ Chiều tối của Nguyễn Hồ

Bài thơ Chiều tối của Nguyễn Hồ

Chiều đi đêm tối theo sau,
Kéo từ xa lại cái mầu áo tang,
Ngọn xanh tiếc buổi chiều vàng,
Say – sưa hôn ít sáng tàn bay đi.
1939