Bài thơ Chiều Lam của Nguyễn Hồ

Bài thơ Chiều Lam của Nguyễn Hồ

Bài thơ Chiều Lam của Nguyễn Hồ

Sương lam bẩn cả bầu trời,
Cuối cành lệ giỏ, đầu hồi gió rên:
Giậu thưa đom – đóm lên đèn.
Xa đưa văng – vẳng điệu khèn âm u…
Luong – Tàm
Decembre
1942